Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelichting Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Logo TWB Jeugdgezondheidszorg Logo GGD West-Brabant

Visie Jeugdgezondheidszorg West-Brabant

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in West-Brabant streeft ernaar dat elk kind kan opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Samen met de ouders volgen onze JGZ-professionals kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. Als gezond en veilig opvoeden niet vanzelfsprekend is, helpen we ouders hierbij. Samen bekijken we wat het kind of het gezin nodig heeft en welke hulp we hierbij kunnen aanbieden.

Opvoeden is samenwerken

Om ons doel te bereiken hebben wij, Thuiszorg West-Brabant (TWB) en GGD West-Brabant, door middel van een samenwerkingsverband onze krachten gebundeld. Met de professionele en jarenlange ervaring van onze medewerkers ondersteunen wij u, als ouder, in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Samen staan we sterk!

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Op het moment dat u met uw kind bij ons komt en uw kind dus door de Jeugdgezondheidszorg van TWB / GGD West-Brabant in zorg wordt genomen, ontstaat een zogeheten geneeskundige behandelingsovereenkomst.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn wat dat betreft de rechten en plichten van u, uw kind, u als ouders en de hulp- en zorgverleners beschreven en vastgelegd. Hieronder gaan wij in op enkele van deze rechten en verplichtingen waarvan wij het van belang vinden dat u daarover goed bent geïnformeerd.

Informatie

De hulpverlener is verplicht om aan patiënten alle informatie te verstrekken over onderzoeken die plaatsvinden en de behandelingen die worden voorgesteld. Ook wordt een patiënt geïnformeerd over ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De hulpverlener doet dit op duidelijke wijze en regelmatig ook met behulp van schriftelijk/digitaal voorlichtingsmateriaal.

Uiteraard wordt u ook op de hoogte gesteld van de te verwachten risico’s voor de gezondheid van uw kind, over eventuele andere behandelingsmogelijkheden en vooruitzichten. De hulpverlener verschaft dezelfde informatie aan uw kind zelf, ook als deze nog jonger is dan 12 jaar. Dat gebeurt dan uiteraard op een wijze die voor uw kind begrijpelijk is.

Toestemming

Hulpverleners zijn verplicht om voor iedere medische handeling toestemming te vragen aan u als ouder en/of verzorger. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan dient ook hij of zij toestemming te geven. Voor het verrichten van veel voorkomende handelingen gaan hulpverleners er over het algemeen van uit dat u hiermee instemt. U kunt daarbij denken aan het onderzoek dat plaatsvindt op het moment dat u met uw kind bij de Jeugdgezondheidszorg bent.

In gevallen van spoed zullen hulpverleners sowieso eerst in het belang van uw kind handelen en u daarna informeren.

Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan dient u als ouders/verzorgers toestemming te geven voor onderzoek of behandeling.

Kinderen van 12 tot en met 16 jaar zijn in beginsel in staat om hun eigen afweging te maken en ook een eigen mening te hebben. In hun geval is voor een behandeling toestemming nodig van zowel de ouders/verzorgers als het kind zelf. Wanneer u en uw kind het niet met elkaar eens zijn en het kind bij zijn of haar mening blijft, zal de hulpverlener in principe doen wat het kind vraagt. Dit is alleen anders als de hulpverlener van mening is dat het kind niet voldoende in staat is om de betreffende beslissing te nemen.

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn in dit geval volgens de wet gelijk aan volwassenen. Zij beslissen dus ook zelf over een behandeling.

Medisch dossier

Hulpverleners houden een kinddossier aan. Hierin worden over uw kind verzamelde gegevens vastgelegd, zoals onder andere de ontwikkeling van uw kind, uitslagen van onderzoek en mogelijk ook verslagen van psychologische onderzoeken. Een patiënt heeft recht om het kinddossier in te zien. Voor kinderen jonger dan 12 jaar ligt dit recht bij u en ook het recht om een kopie van het kinddossier te ontvangen.

Voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar geldt dat zowel zij als u recht hebben het dossier in te zien en een kopie te ontvangen.

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft hij of zij zelf het recht om het dossier in te zien en eventueel een kopie daarvan te ontvangen. Als anderen, onder wie ook u als ouders/verzorgers, het dossier willen inzien of een kopie daarvan willen ontvangen, kan dit alleen als het kind hiervoor toestemming geeft.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de informatie die hiervoor staat of mocht u het kinddossier van uw kind willen inzien, dan kunt u contact opnemen met TWB (jgzinfolijn@twb.nl) of GGD West-Brabant (bedrijfsbureau.jgz@ggdwestbrabant.nl).