Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekIedereen verschillend, allemaal gelijk

Iedereen verschillend, allemaal gelijk

Inzicht geven in gezondheidsverschillen om een gezamenlijke aanpak met betrokkenheid van mensen met gezondheidsachterstand te ontwikkelen. Vanuit onderzoek een bijdrage leveren aan een leer- en verbetercyclus van GGD-programma’s en interventies.

Academische Werkplaats Jeugd

GGD West-Brabant is partner binnen de Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo. Binnen deze Academische Werkplaats wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rondom de transformatie van de zorg voor jeugd. Wat betekent deze transformatie voor kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving, voor het handelen van professionals, vrijwilligers en beleidsmedewerkers en voor de structuren waarbinnen de zorg geleverd wordt?

Cliëntgerichte werking van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp

Het team onderzoek voert een tweejarig onderzoek uit naar factoren die ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning door de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in Breda aansluit op de behoefte en de situatie van ouders en jeugdigen en factoren die een goede aansluiting belemmeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Jeugd en wordt gefinancierd door ZonMw.

Domeinoverstijgende hulp aan jongeren rond 18 jaar

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen verschillende problemen ervaren als zij volwassen worden. Zij krijgen dan te maken met regels en instanties die gericht zijn op volwassenen en er wordt van hen verwacht dat ze veel meer zelf kunnen regelen. In de gemeente Oosterhout werken verschillende professionals samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te bieden. Die samenwerking noemen we ‘wijkgericht’, omdat die zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke leefsituatie van de jongere. De ervaringen van jongeren en ouders vormen de basis van dit actieonderzoek, dat wordt uitgevoerd door het team onderzoek. Samen met professionals, beleidsmakers van de gemeente en de partners in het veld worden bestaande casussen onderzocht om te ontdekken hoe de wijkgerichte samenwerking beter kan. We kijken daarbij naar de kennis, vaardigheden en houding van professionals en de regels en systemen binnen de gemeente. Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Grote Broer Grote Zus

Tijdens de extra gevoelige ontwikkelingsperiode van de adolescentie kan chronische stress psychische en lichamelijke gevolgen hebben, maar is schade hierdoor juist ook te voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat preventieve programma’s met een domeinoverstijgende aanpak een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van chronische stress bij psychisch kwetsbare jongeren. ‘Grote Broer, Grote Zus’ (GBGZ) is een preventief wijkprogramma uitgevoerd in lage SES-wijken in de gemeente Breda, ontwikkeld voor én door jongeren die weinig aansluiting meer vinden in de maatschappij. In dit vier jaar durende onderzoek (2021-2024) wordt er gekeken of deelname aan het programma GBGZ zorgt voor veranderingen bij de jongeren in termen van sociale participatie, (early life) stress en subjectief psychisch welbevinden. Dit wordt gedaan aan de hand van zowel vragenlijsten als het analyseren van de mate van cortisol en cortison in het haar van de jongeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Grote Broer, Grote Zus, Tranzo, het Erasmus MC, VU, en de gemeente Breda en wordt gefinancierd door de Stichting Delen geeft meer. Dit onderzoek is gepresenteerd op het congres Jeugd in Onderzoek (klik hier voor de presentatie) en op het EUSUHM congres (klik hier voor de poster). In deze nieuwsbrief voor partners is de stand van zaken van het onderzoek per medio 2023 beschreven.

Kinderen in complexe scheidingen

In 2021 werden in Oosterhout knelpunten en behoeften van inwoners met thuiswonende kinderen die te maken hebben (gehad) met (complexe) scheidingsproblematiek in beeld gebracht. Middels semigestructureerde interviews zijn onder andere gebeurtenissen, hulpvragen, betrokken professionals en naasten vóór, tijdens en na de scheiding in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een rapportage waarin per fase in het scheidingsproces kenmerken, thema’s en hulpvragen in beeld zijn gebracht. Bekijk de resultaten

Hoogcomplexe problematiek

De zorg voor mensen met verward gedrag vormt een belangrijke maatschappelijk opgave, waarin verschillende waarden met elkaar botsen; met name die van maatschappelijke veiligheid en de zorg voor kwetsbare mensen. In de regio West-Brabant is de inschatting dat er 75-100 inwoners regelmatig te kampen hebben met verward gedrag (hoogcomplexe problematiek). In 2022 zijn er twee actieprogramma’s Verward Gedrag uitgevoerd in Breda en Bergen op Zoom. Team onderzoek heeft deze actieprogramma’s diagnostisch gemonitord door gedurende het jaar 2022 deel te nemen aan drie overleggen waarin casussen en het proces van hulpverlening aan bod zijn gekomen. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport.

Monitoring en evaluatie inzet Wijk-GGD’er

De wijk-GGD’er (of wijk-GGZ’er) opereert op het snijvlak van zorg en veiligheid op wijkniveau. Het idee is dat er op mensen met verward of onbegrepen gedrag wordt afgestapt om vroegtijdig in te grijpen en escalaties te voorkomen. In 2022 liepen er in de gemeente Steenbergen en in de gemeente Woensdrecht door ZonMw gefinancierde pilots met de inzet van de Wijk GGD’er. Team onderzoek heeft de monitoring en evaluatie van de inzet van de wijk-GGD’er in deze twee gemeenten uitgevoerd. Bekijk de evaluatie van de gemeente Woensdrecht

Recreatieparken

De West-Brabantse pilot voor de landelijke actie-agenda recreatieparken 2.0 wordt binnen een integraal GGD-team uitgevoerd. De pilot beoogt de aanpak gericht op het toewerken naar passend wonen, al dan niet verbonden met zorg, voor de permanente bewoners op De Eekhoorn in de gemeente Oosterhout die het vakantiepark op termijn moeten verlaten, te versterken en (door) te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling vindt plaats in samenwerking met de gemeente, sociaal domein, en wonen. In 2022 zijn er onder andere meerdere gesprekken gevoerd met voormalig bewoners, en twee brainstormsessies geweest met verschillende partners. De geleerde lessen uit deze en nog komende activiteiten zullen in 2023 worden vastgelegd.