InwonersOnderzoekGelijke gezondheids­kansen

Gelijke gezondheidskansen

Het team onderzoek levert kennis en tools om mensen in achterstandsposities gelijkere gezondheidskansen te geven.

Inzet van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

In 2018 is onder leiding van Veilig Thuis de uitvoering gestart van het project ‘De Cirkel is Rond’. Dit project richt zich op de inzet van ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld. Door de inzet van ervaringsdeskundigen in het hulpverleningsproces streeft men naar het zo snel mogelijk en duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Onderzoekers van GGD West-Brabant hebben de inzet van ervaringsdeskundigen in het project ‘De Cirkel is Rond’ geëvalueerd in de uitvoeringsjaren 2018, 2019 en 2020. Lees hier het rapport evaluatie inzet ervaringsdeskundigen VT 2018-2020.

Sociaal-medische zorg dak- en thuislozen

Vanaf juli 2015 heeft de GGD laagdrempelige spreekuren voor dak- en thuislozen. De verpleegkundige inzet tijdens deze spreekuren moet ervoor zorgen dat zorgmijdende dak- en thuislozen verbeterde toegang tot sociaal-medische zorg hebben. Om te weten hoe de sociaal- medische gezondheid van de doelgroep is, voeren wij jaarlijks een monitor uit. Download de factsheet van 2019-2020

Anderhalf jaar na de start van de spreekuren voor dak- en thuislozen, hebben wij in 2017 de uitvoering en het resultaat van deze inzet geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van dit evaluatieonderzoek heeft ons Algemeen Bestuur besloten de sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen structureel op te nemen in het takenpakket van de GGD. Download het evaluatierapport

Personen met verward gedrag

In Nederland bieden verschillende bronnen informatie over mensen met verward gedrag, bijvoorbeeld bronnen van de politie, GGD en regionaal ambulancevervoer. In 2018 is op basis van een aantal van deze bronnen in pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant geprobeerd om regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen.

De regionale pilots zijn in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut, De Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant. De bedoeling van de pilots is de verdere ontwikkeling van gemeentelijk of regionaal beleid met cijfers en informatie te ondersteunen. Download het volledige rapport of de samenvatting.

Lokaal ondersteunen we door ingezette oplossingen voor knelpunten in de (crisis)zorg aan personen met verward gedrag te evalueren. Een voorbeeld is de evaluatie van de inzet van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op de Huisartsenpost (HAP) ontwikkeld door Zorggroep Regio Oosterhout. Deze aanpak heeft tot doel om verward gedrag te voorkomen bij mensen die zich melden op de HAP door vroegtijdige, doelmatige en juiste hulp te bieden. De SPV is in de periode november 2017 – februari 2018 16 uur per week in dienst geweest bij de HAP. Download hier het rapport

Groepsempowerment

Geïnspireerd door de succesvolle programma’s gericht op groepsempowerment in Rwanda, startte medio 2016 het project ‘Power2Us’ van GGD West-Brabant, SMO Breda, Stichting Annahuis, Surplus Welzijn, WijZijn Traverse Groep en Stichting Red een Kind. Doelstelling is de effectieve Afrikaanse aanpak toepasbaar te maken voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland en deze in twee pilotgroepen in de regio West-Brabant in de praktijk te brengen. We onderzoeken hoe de aanpak in de praktijk werkt en wat de resultaten zijn. Power2Us wordt gefinancierd door het Kansfonds tot en met 2019. Zie de animatie over Power2Us.

Recreatieparken

Sinds Fort Oranje is de GGD West-Brabant betrokken bij het vraagstuk van permanent wonen op recreatieparken. De problematiek wordt tot op heden hoofdzakelijk bekeken vanuit het perspectief van handhaving en veiligheid. Omdat de GGD op veel recreatieparken kwetsbare bewoners aantreft, beoogt de GGD dit perspectief te verbreden naar deze bewoners, hun woonbehoeften en zorgbehoeften. In dit kader zijn met gemeenten, bewoners en campingeigenaren/-beheerders twee pilots ontwikkeld en geëvalueerd. De opgedane kennis en ervaring zijn verwerkt in de tweede landelijke Actie-agenda Recreatieparken, waarvoor opnieuw twee pilots in onze regio worden opgezet en geëvalueerd.

Evaluatie wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden met als uitgangspunt om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen of beperken. Om deze doelstelling van de nieuwe wet te realiseren, krijgen de gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Een procesevaluatie uitgevoerd door onderzoekers van de GGD moet duidelijk maken of de inspanningen van gemeenten en samenwerkingspartners in het kader van de gemeentelijke taken binnen de Wvggz, naar wens verlopen en bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten. Deze evaluatie loopt tot medio 2021.