Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekGezondheids­monitors en gemeentelijke gezondheids­cijfers

Gezondheidsmonitors en gemeentelijke gezondheidscijfers

We voeren verschillende onderzoeken uit naar gezondheid van inwoners in de regio West-Brabant. In de afgelopen jaren zijn verschillende monitors uitgevoerd onder verschillende doelgroepen. De gemeenteprofielen van deze monitors zijn te vinden via onderstaande links op de Brabantscan.

Kindmonitor 2021

In het najaar van 2021 is in Noord-Brabant de Kindmonitor uitgevoerd, in samenwerking met GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost. In deze monitor bevragen we ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van hun kind. De resultaten op wijkniveau zijn te vinden op de Brabantscan. Ook vind je daar de gemeenteprofielen.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

In het najaar van 2021 is onder de leerlingen van klas 2 en klas 4 van het regulier voortgezet onderwijs een extra monitor uitgevoerd in het kader van de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Extra aandacht was er voor het mentaal welbevinden van de jongeren. De resultaten staan op de Brabantscan. Hier staan ook de gemeenteprofielen. Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten staat in ons nieuwsitem ‘Mentale gezondheid van jongeren in West-Brabant tijdens de corona crisis achteruit gegaan‘. Eind 2023 is een volgende meting gehouden.

Naar aanleiding van een bestuurlijk initiatief van gemeente Breda, GGD en Curio zijn, bij wijze van pilot, de vragenlijsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd ook voor het eerst onder tweedejaars mbo-studenten afgenomen. De resultaten zijn in maart 2022 beschreven in de vorm van factsheets. Met betrokkenen van vier onderwijsteams (waaronder: zorgcoördinatoren, portefeuillehouders ondersteuning en studieloopbaanbegeleiders) zijn in juli 2022 dialoogsessies uitgevoerd over de uitkomsten van de monitor.

Jongvolwassenenmonitor 2022

In het voorjaar van 2022 is in heel Nederland, waaronder ook in West-Brabant de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. Deze monitor is nog niet eerder landelijk uitgevoerd. Door deze nieuwe monitor is het mogelijk om voor de jongvolwassenen gerichter maatwerk te ontwikkelen. Met de Gezondheidsmonitor jongvolwassenen bevragen we jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. De regionale resultaten van de monitor zijn te vinden op de Brabantscan.

Corona gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022

In het najaar van 2022 zijn de volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+ jaar) extra benaderd in het kader van de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. In deze monitor hebben we speciaal aandacht voor de effecten van corona op gezondheid, leefstijl en welbevinden, en voor de beleving van de fysieke leefomgeving. De resultaten zijn gepubliceerd op de Brabantscan.

Corona-OGGZ monitor

In 2022 is landelijk door de GGD’en gestart met de ontwikkeling van een Corona OGGZ-monitor. Op basis van input van alle GGD’en wordt in het eerste kwartaal van 2023 een eerste rapportage opgeleverd bestaande uit o.a. landelijke en regionale cijfers met duiding, ervaringsverhalen en, aan de hand van de persona’s, de subgroepen die we als GGD’en verder willen beschrijven. De rapportage zal gepubliceerd worden op de website van GGD GHOR Nederland en vormt de basis voor de doorontwikkeling van de OGGZ-monitor voor de aankomende drie jaar. Onderdeel van de doorontwikkeling is o.a. een kwalitatieve monitor waarin het perspectief van de doelgroep zelf zoveel mogelijk in beeld wordt gebracht.

Gemeenteprofielen overgewicht

We maken ieder jaar gemeenteprofielen over overgewicht. Deze profielen zijn te vinden op de Brabantscan. Ze zijn gebaseerd op de meetgegevens van lengte en gewicht uit de screeningen van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant. In de gemeenteprofielen worden ook regionale cijfers gepresenteerd.

Gemeenteprofielen vaccinatiegraad jeugd

Het RijksVaccinatieProgramma (RVP) is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. De hoofddoelstelling van het programma is het voorkomen van ziekte, complicaties en sterfte door middel van vaccinaties. Binnen het RVP wordt momenteel tegen de volgende infectieziekten gevaccineerd: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis (samen DKTP), Haemophilus influenzae type b-ziekte (Hib), bof, mazelen, rodehond (samen BMR), hepatitis B, meningokokken ACWY-ziekte, pneumokokkenziekte en een aanhoudende infectie met het humaan papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Dat geldt sinds 2022 voor meisjes én jongens. Sinds 16 december 2019 wordt de maternale kinkhoestvaccinatie, ook wel de 22 wekenprik genoemd, binnen het RVP aangeboden aan zwangere vrouwen.

Op de Brabantscan is de vaccinatiegraad over het verslagjaar 2023 te vinden in een infographic per gemeente. De cijfers zijn afkomstig van de jaarlijkse rapportage van het RIVM over het RVP. Op verzoek is voor de gemeente Woensdrecht een gecorrigeerde vaccinatiegraad berekend waarbij rekening is gehouden met de kinderen die in België worden gevaccineerd.

Gezondheidspanel

Inwoners uit de regio kunnen deelnemen aan het burgerpanel van de GGD West-Brabant. Deelnemers ontvangen enkele keren per jaar een korte digitale vragenlijst over een thema met betrekking tot gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Dit doen wij in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost. In 2023 is onderzoek gedaan naar vallen en valpreventie en de kennis die mensen hebben over Rabiës (hondsdolheid) en welke overwegingen zij mee nemen als het gaat om vaccinaties voor buitenlandse reizen. De resultaten lees je op de pagina over onze panel onderzoeken.

Informatie op de Brabantscan

Meer informatie over de resultaten van de verschillende monitors over de afgelopen jaren vind je op de Brabantscan. De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn en welke problemen er vooral spelen. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren.

Overzicht monitoractiviteiten voor de periode 2020-2025

Doelgroep Afname vragenlijst Uitkomsten beschikbaar Extra of regulier
Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen Najaar 2020 Juni 2021 Regulier
Gezondheidsmonitor Jeugd (13-16 jaar) Najaar 2021 Voorjaar 2022 Extra
Kindmonitor (0-11 jaar) Najaar 2021 Zomer 2022 Regulier
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (16-25 jaar) Voorjaar 2022 Voorjaar 2023 Extra
Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen Najaar 2022 20 juni 2023 Extra
Gezondheidsmonitor Jeugd (13-16 jaar) Najaar 2023 Voorjaar 2024 Regulier
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (16-25 jaar) Voorjaar 2024 Voorjaar 2025 Extra
Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen Najaar 2024 Juni 2025 Regulier
Kindmonitor (0-11 jaar) Najaar 2025 Zomer 2026 Regulier