Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekZelfredzame samenleving
InwonersOnderzoekZelfredzame samenleving
Publicatiedatum: 08-07-2021 om 12:10 uur
Laatste update: 30-08-2021 om 11:49 uur

Zelfredzame samenleving

Het team onderzoek levert monitors in het sociaal domein om een meer zelfredzame samenleving te bevorderen.

Transformatiemonitor jeugd

De transities in het sociaal domein beogen een meer zelfredzame samenleving. Om gemeenten inzicht te geven in de stand van zaken van de transformatie binnen de jeugdzorg voerden we in de eerste drie jaar van de decentralisatie jeugdzorg (sinds 1 januari 2015) vier keer op rij een transformatiemonitor uit voor alle gemeenten in de regio West-Brabant. De resultaten van de monitor werden verwerkt in gemeentelijke rapportages en factsheets en boden inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Dit hielp gemeenten om gericht te sturen op de doelen van de transformatie. Voor de monitor maakten we gebruik van zowel kwalitatieve gegevens (interviews) als kwantitatieve gegevens (cijfers). Voor de kwalitatieve gegevens zijn groepsinterviews uitgevoerd met professionals van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en met groepen zorgaanbieders. Voor de kwantitatieve gegevens werden verschillende landelijke en lokale databronnen gebruikt, zoals het CBS, Veilig Thuis en screeninggegevens van de jeugdgezondheidszorg.

Transformatiemonitor sociaal domein

We hebben een eerste brede monitor ontwikkeld voor alle transities van het sociaal domein, in opdracht van de gemeente Roosendaal. Ook de gemeente Halderberge heeft ons gevraagd te ondersteunen bij de opzet van een dergelijke brede monitor. Download de Factsheet Monitor sociaal domein Roosendaal