Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyJouw rechten
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:17 uur
Laatste update: 25-09-2023 om 11:21 uur

Jouw rechten bij de GGD

De GGD West-Brabant (GGD) gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wil je weten hoe? Dat kan. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat welk recht je daarvoor hebt. En je leest hoe je kunt nagaan welke persoonsgegevens de GGD van je heeft en welke je daarvan bijvoorbeeld kunt inzien, laten aanpassen, verwijderen of overdragen.

Wat zijn je privacyrechten?

Je hebt als betrokkene rechten op je eigen persoonsgegevens. Met jouw toestemming kunnen deze rechten ook worden uitgeoefend door bijvoorbeeld een advocaat (via een machtiging).
In de AVG (artikel 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22) staat welke rechten je hebt.Je hebt het recht:

 • op inzage van je persoonsgegevens;
 • je persoonsgegevens aan te passen (rectificatie);
 • je persoonsgegevens te wissen (vergetelheid);
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • je persoonsgegevens over te hevelen (dataportabiliteit);
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens;
 • menselijke tussenkomst bij besluitvorming en profilering.

Je mag de rechten alleen uitoefenen over je eigen persoonsgegevens. Behalve als je een machtiging hebt van de persoon om wie het gaat (zie verderop). Soms gelden er uitzonderingen op privacyrechten. Dat kan te maken hebben met andere wetgeving. Wil je meer weten over uw rechten, dan vind je een uitgebreide uitleg over deze rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Legitimatie

Om de identiteit van de aanvrager vast te stellen kun je je legitimatiebewijs uploaden in het formulier. Op de website van de rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie maakt van een legitimatiebewijs. De GGD houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Jouw kopie legitimatiebewijs wordt na toetsing vernietigd.

Het uploaden van uw legitimatiebewijs is niet verplicht. Na ontvangst van het ingevulde formulier zonder legitimatiebewijs nemen wij contact met je op om op een andere wijze vast te stellen wie de aanvrager is.

Indienen verzoek privacyrechten

Wil je een verzoek voor je privacyrechten indienen, dan kan dat via dit formulier.

Wil je een verzoek voor je privacyrechten indienen in verband met corona, dan kan dat via dit vereenvoudigd formulier.

Wil je een verzoek tot inzage indienen voor het dossier van je kind(eren) bij de Jeugdgezondheidszorg? Dat kan nu ook heel eenvoudig via ons ouderportaal Mijn Kind in Beeld

Machtiging voor persoonsgegevens van een ander

Je hebt alleen recht op eigen persoonsgegevens, tenzij je gemachtigd bent. In dat geval stuur je het volgende mee met je verzoek:

 • een machtiging
 • een kopie van je legitimatiebewijs (niet verplicht)
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor je gemachtigd bent (niet verplicht)
 • Als het gaat om persoonsgegevens van een overleden persoon moet je in plaats van een machtiging een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden). Daarnaast vragen wij je om je relatie met de betrokkene te omschrijven.

Als het gaat om persoonsgegevens van een overleden persoon moet je in plaats van een machtiging een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden). Daarnaast vragen wij je om je relatie met de betrokkene te omschrijven.

Toezicht door Functionaris voor de Gegevensbescherming

De GGD heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens, volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft bevoegdheden als het vragen om inlichtingen, het inzage mogen hebben in alle stukken, het toegang hebben tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt, enzovoort.
De Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de GGD is te bereiken via e-mail: functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Wil je een beroep doen op je privacyrecht?

Ga naar het formulier