Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsJeugd­gezondheids­zorg
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:01 uur
Laatste update: 23-11-2023 om 14:13 uur

Jeugdgezondheidszorg

Alle kinderen in Nederland hebben tot hun 18e recht op gezondheidszorg. Dat is wettelijk bepaald. We noemen dat het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ begint al bij de zwangerschap van de moeder. Kinderen worden gevolgd in hun groei en ontwikkeling. Het gaat erom dat ze gezond kunnen opgroeien en als het nodig is, daarbij de nodige ondersteuning krijgen.

Het basispakket houdt onder andere in dat ouders of verzorgers antwoord krijgen op vragen. Deze vragen kunnen gaan over gezondheid, opvoeding en het opgroeien van hun kind. Er is ook ondersteuning om medische of sociaal-medische problemen te voorkomen. De jeugd moet uiteraard zoveel mogelijk worden beschermd tegen de meest voorkomende infectie- en kinderziekten. Dus zijn ook de vaccinaties tegen deze ziekten een vast onderdeel van de JGZ.

De GGD West-Brabant voert de JGZ-taken uit in opdracht van de gemeenten in de regio. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat alle kinderen in de gemeente jeugdgezondheidszorg krijgen aangeboden.

Veel gestelde vragen

 • Welke gegevens verzamelen we?

  Om te zorgen dat alle kinderen de jeugdgezondheidszorg krijgen, waar ze recht op hebben, moeten we bij de GGD uiteraard tijdig over de juiste gegevens beschikken. Die gegevens krijgen we op verschillende manieren aangeleverd. Van de gemeenten ontvangen we de NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) zodra een kind wordt geboren of nieuw in de regio komt wonen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) laat ons weten waar een kind op school zit. De gegevens voor vaccinaties en de hielprik (voor jonge baby’s) ontvangen we van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  We verzamelen ook de overige persoonsgegevens van kinderen (bijvoorbeeld gezinssamenstelling) plus de gegevens over hun gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en omgeving waar ze opgroeien. Deze gegevens krijgen we van de ouder(s), verzorger(s) of het kind zelf. Het kan gebeuren dat we gegevens van een kind hebben, maar het kind of zijn of haar ouder(s) of verzorger(s) niet kunnen bereiken of dat ouders geen gebruik willen maken van de JGZ. Dan is een kind ‘niet in zorg’ en vermelden we dat in het dossier inclusief de reden hiervan.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  De gegevens, die we verzamelen, leggen we vast in een digitaal dossier JGZ. Dat zijn we wettelijk verplicht. Met die gegevens kunnen we volgen hoe het met de gezondheid en ontwikkeling van een kind gaat. Die gegevens hebben we nodig wanneer een kind naar bijvoorbeeld een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist gaat.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  In de volgende situaties delen we gegevens met anderen:

  • Wanneer de gezondheid van een kind aanleiding geeft tot zorgen. Dan delen we de gegevens die van belang zijn, met andere hulpverleners of met de leerkrachten van de school waar het kind naar toe gaat. Daarvoor vragen we toestemming aan de ouder(s) of verzorger(s) en of de jongere zelf.
  • In bepaalde situaties delen we gegevens zonder toestemming van ouder(s), verzorger(s) of jongere met andere hulpverleners of de schoolleerkracht. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. De wet staat ons toe om dat dan te doen.
  • Wanneer we een kind niet in zorg hebben, omdat we de ouder(s) of verzorger(s) niet kunnen bereiken of als zij geen gebruik willen maken van de JGZ, stellen we de huisarts hiervan op de hoogte. De huisarts weet dan bij een eerstvolgend bezoek dat de JGZ de gezondheid van het kind niet in beeld heeft.
  • We informeren het RIVM over de vaccinaties, die we hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor de hielprik. Gegevens over de gehoorscreening die we bij jonge baby’s doen, worden verwerkt in het Centraal Administratiesysteem Neonatale Gehoorscreening (CANG), wat wordt beheert door de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind).
  • Er kunnen zich situaties voordoen dat we de gegevens overdragen aan een andere instelling voor jeugdgezondheidszorg. Bijvoorbeeld wanneer het kind verhuist naar een andere regio. Dat doen we alleen na toestemming van de ouder(s), verzorger(s) of jongere.

  Goed om te weten:

  • Jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten hebben een (medisch) beroepsgeheim.
  • Ouder(s) en verzorger(s) kunnen altijd, mits zij ook het gezag hebben, onderdelen van het digitaal dossier van hun kind inzien via het ouderportaal Mijn Kind in Beeld: www.mkib.nl.
  • Collectieve gegevens gebruiken we anoniem voor beleidsadvisering naar o.a. gemeenten, zodat de gemeenten daarop hun beleid kunnen afstemmen.
 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Wanneer het kind 18 jaar is, stopt de jeugdgezondheidszorg. We bewaren het dossier dan nog 15 jaar. Die termijn is vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  (In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen.)