Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacyverklaring
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:16 uur
Laatste update: 01-06-2022 om 9:16 uur

Privacyverklaring GGD West-Brabant

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van GGD West-Brabant. Bij GGD West-Brabant is het respecteren en beschermen van jouw privacy ons uitgangspunt. Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens en je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming die de goede naleving van de privacyregels bewaakt. Dit is Marlies van Hal. Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen via 06-434 57 806.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook je BSN, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

GGD West-Brabant moet diverse persoonsgegevens gebruiken om haar diensten aan je te kunnen verlenen en om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De meest voorkomende typen persoonsgegevens die GGD West-Brabant daarvoor verwerkt zijn personalia en identificatiegegevens, medische of psychologische gegevens, financiële en administratieve gegevens.

Op welke basis verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat wij jouw persoonsgegevens alleen maar mogen gebruiken als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Toestemming

Soms moeten we jou uitdrukkelijk om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als jij toestemming hebt gegeven, kun je deze ook altijd weer intrekken.

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis de wet, de vervulling van een publieke taak of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken. Dit kun je doen via functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Overeenkomst

Als je gebruik maakt van een van onze diensten hebben we jouw persoonsgegevens nodig om die dienst goed te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen is het voor een goede dienstverlening nodig dat wij jouw gegevens aan anderen verstrekken. Daarover lees je meer bij ‘Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken’. Wij gebruiken en delen nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou verzochte dienst.

Wettelijke verplichting

In de wet staan regels waar wij ons als organisatie aan dienen te houden. Bijvoorbeeld dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Daarover lees je meer bij ‘Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken’.

Vitale belangen

Wij mogen jouw persoonsgegevens – zonder jouw toestemming gebruiken – als dit nodig is voor een belang dat essentieel is voor jouw leven of gezondheid en wij jou niet persoonlijk om toestemming kunnen vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een grootschalige ramp, waarbij er acuut gevaar dreigt en de hulpverlening onmiddellijk op gang moet komen. In die situatie is het voor ons natuurlijk niet te doen om eerst alle betrokken personen te informeren en om toestemming te vragen om bijvoorbeeld hun medische gegevens te verwerken.

Publiekrechtelijke taak

GGD West-Brabant vervult een aantal publieke taken op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid. Die taken zijn in de wet vastgelegd. Toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens geldt bij ons als algemeen uitgangspunt, maar wij mogen jouw persoonsgegevens in sommige gevallen ook zonder jouw toestemming verwerken, als dat noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van algemeen belang die ons bij wet zijn opgedragen.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen jouw persoonsgegevens ook gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan wel kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Bijvoorbeeld in verband met de bescherming van jouw gegevens en die van ons en van anderen.

Waarom en waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de aan ons toegewezen (wettelijke) taken op de terreinen van de publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de daarmee gemoeide diensten zorgvuldig en verantwoord uit te kunnen voeren. De hoeveelheid en de soort persoonsgegevens die wij gebruiken zijn steeds afhankelijk van de dienst of taak die wij uitvoeren (doel/doelen) en blijven in alle gevallen beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel/doelen waarvoor zij worden verwerkt.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Soms is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Verstrekking van persoonsgegevens aan die derden geschiedt zoveel mogelijk met jouw toestemming. Verstrekking van jouw gegevens aan derden zonder jouw toestemming geschiedt slechts wanneer hiervoor een wettelijke grondslag is. Meer hierover kun je lezen onder ‘Op welke basis verwerken we jouw persoonsgegevens?’

Partijen aan wie wij jouw gegevens kunnen verstrekken zijn:

 • Personen die rechtstreeks zijn betrokken bij de actuele zorg of hulpverlening die wij aan jou verstrekken, tenzij jij daartegen een bezwaar hebt gemaakt;
 • Personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen. In de wet staat wanneer en welke gegevens wij moeten verstrekken;
 • De betrokken ziektekostenverzekeraar;
 • Onze dienstverleners. We werken samen met bedrijven die ons ondersteunen bij onze dienstverlening, zoals ICT serviceproviders. Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke spelregels voor. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit leggen wij ook vast in verwerkersovereenkomsten. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.
 • Andere personen en instanties, voor zover wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij werken elke dag aan een veiliger en gezonder West-Brabant en bij Veiligheidsregio West-Brabant zien we het als ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten en website, zoveel mogelijk te beschermen. Daarom investeren wij voortdurend in onze systemen, procedures en mensen. Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Veiligheid is iets waar we samen met jou aan willen werken. Heb jij bijvoorbeeld te maken gehad met een lek in jouw beveiliging, of heb je een vraag of suggestie over de bescherming van jouw persoonsgegevens, mail ons dan op functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Let zelf ook op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw gegevens omgaat als wij. Wil jij persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat jouw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Wij bewaren jouw persoonsgegevens in elk geval zolang als dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. In andere wetten waaraan GGD West-Brabant zich moet houden, kunnen wel minimale bewaartermijnen staan. In die gevallen moeten wij jouw gegevens zo lang bewaren als de wet voorschrijft.

Soms kan het gebeuren dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, kunnen wij gegevens bewaren in een archief totdat een eventuele claim is verjaard en wij niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

 

Veel gestelde vragen

 • Ik weet niet of ik corona heb gehad, mag ik een (herhaal)prik halen als ik daarvoor in aanmerking kom

  Als je niet (zeker) weet of je corona hebt gehad, dan mag je gewoon de herhaalprik halen.

 • Waarom kan ik geen extra herhaalprik krijgen dit voorjaar?

  Er is geen nieuwe herhaalprikronde nodig in het voorjaar van 2023. Dat komt door het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming en de minder ziekmakende omikronvariant die op dit moment dominant is. Een extra herhaalprik zou op dit moment maar een geringe extra bescherming bieden.

 • Kan ik een herhaalprik krijgen?

  Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie van de coronavaccinatie heeft afgerond, kan een herhaalprik krijgen. Kreeg je na 18 september 2022 een herhaalprik? Dan is het niet nodig en niet mogelijk om nóg een herhaalprik te halen bij de GGD.

  Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel nodig zijn om een extra herhaalprik te halen. Het gaat om individuele patiënten. Een medisch specialist kan iemand met een medisch hoog risico doorverwijzen naar de GGD voor een extra herhaalprik.

 • Voortgezet onderwijs en MBO

  • Laat zien dat het schoolterrein rookvrij is 

  (Hier bestel je borden en diverse andere materialen)
   

  • Communiceer regelmatig dat het schoolterrein rookvrij is
   (Schoolgids, huisregels, nieuwsbrief, ouderavonden en website)
    
  • Word er toch gerookt op het terrein? Spreek de persoon vriendelijk aan. ‘Hoi! Dit terrein is rookvrij. Hiermee geven we het goede voorbeeld aan kinderen. Wil je je sigaret doven of buiten het terrein roken?
   Bekijk
  ">hier meer tips.   
 • Heb aandacht voor misvattingen en risico’s van de e-sigaret/vapen, door bijvoorbeeld deze posters op te hangen of deze TikTok filmpjes te gebruiken.
   
 • Ga aan de slag met de integrale aanpak van Helder op School (dit is een onderdeel van de Gezonde School) 
 • Verbeter het schoolbeleid op het gebied van alcohol, roken, drugs en gamen op en rond de school 
 • Besteed aandacht aan educatie 
 • Heb aandacht voor signalering, door het opstellen van een goed zorgprotocol en deskundigheidsbevordering van het schoolpersoneel  
 • Betrek ouders bij lespakketten en/of organiseer een ouderbijeenkomst rondom middelengebruik en het aangaan van het gesprek daarover 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met de adviseurs Preventie & Gezondheid via preventie@ggdwestbrabant.nl 

 • Primair onderwijs

  • Laat zien dat het schoolterrein rookvrij is
   (Hier bestel je borden en diverse andere materialen)
    
  • Communiceer regelmatig dat het schoolterrein rookvrij is
   (Schoolgids, nieuwsbrief, ouderavonden en website)
    
  • Word er toch gerookt op het terrein? Spreek persoon vriendelijk aan. ‘Hoi! Dit terrein is rookvrij. Hiermee geven we het goede voorbeeld aan kinderen. Wil je je sigaret doven of buiten het terrein roken?
   Bekijk
  ">hier meer tips. 
   
 • Ga aan de slag met een integrale aanpak van Helder op School (dit is een onderdeel van  de Gezonde School) 
  • Verbeter het schoolbeleid  
  • Heb aandacht voor signalering 
  • Betrek ouders 
  • Geef geen voorlichting over roken 

  De meeste kinderen in het basisonderwijs hebben een negatieve houding ten aanzien van alcohol en roken. Daarom is voorlichting aan alle kinderen in het basisonderwijs niet nodig. Soms kan voorlichting namelijk ook averechts werken.  

  Toch kan er reden zijn om wel aandacht te besteden aan roken of andere genotmiddelen.  Samen kunnen we bepalen  of en wat nodig is om actie te ondernemen.  

  Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met de adviseurs Preventie & Gezondheid via preventie@ggdwestbrabant.nl 

  Gerelateerd nieuws

  Gezien, Gehoord, Gesteund in het voortgezet onderwijs

  Mentale gezondheid
  Deze week is de Europese week van de mentale gezondheid. Sinds de coronacrisis is de verslechterde mentale gezo...
  Gezien, Gehoord, Gesteund in het voortgezet onderwijs

  Mentale gezondheid: van ons allemaal

  Mentale gezondheid
  Vandaag start de Week van de mentale gezondheid. Deze week is onderdeel van een bredere maatschappelijke bewegi...
  Visual mentale gezondheid; slinger in de vorm van een hart en mensen met arm over elkaar heen.

  Regionaal framework GALA West-Brabantse gemeenten

  Gemeenten
  Al eerder verscheen het bericht over de ondertekening van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).  In het ak...
  Regionaal framework GALA West-Brabantse gemeenten