InwonersPrivacyPrivacyverklaring
Publicatiedatum: 17-08-2021 om 04:16 uur
Laatste update: 30-08-2021 om 14:48 uur

Privacyverklaring GGD West-Brabant

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van GGD West-Brabant. Bij GGD West-Brabant is het respecteren en beschermen van jouw privacy ons uitgangspunt. Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens en je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming die de goede naleving van de privacyregels bewaakt. Dit is Martijn Kuipers. Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen via 06 – 20 83 30 65.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook je BSN, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

GGD West-Brabant moet diverse persoonsgegevens gebruiken om haar diensten aan je te kunnen verlenen en om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De meest voorkomende typen persoonsgegevens die GGD West-Brabant daarvoor verwerkt zijn personalia en identificatiegegevens, medische of psychologische gegevens, financiële en administratieve gegevens.

Op welke basis verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat wij jouw persoonsgegevens alleen maar mogen gebruiken als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Toestemming

Soms moeten we jou uitdrukkelijk om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als jij toestemming hebt gegeven, kun je deze ook altijd weer intrekken.

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis de wet, de vervulling van een publieke taak of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken. Dit kun je doen via functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Overeenkomst

Als je gebruik maakt van een van onze diensten hebben we jouw persoonsgegevens nodig om die dienst goed te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen is het voor een goede dienstverlening nodig dat wij jouw gegevens aan anderen verstrekken. Daarover lees je meer bij ‘Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken’. Wij gebruiken en delen nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou verzochte dienst.

Wettelijke verplichting

In de wet staan regels waar wij ons als organisatie aan dienen te houden. Bijvoorbeeld dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Daarover lees je meer bij ‘Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken’.

Vitale belangen

Wij mogen jouw persoonsgegevens – zonder jouw toestemming gebruiken – als dit nodig is voor een belang dat essentieel is voor jouw leven of gezondheid en wij jou niet persoonlijk om toestemming kunnen vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een grootschalige ramp, waarbij er acuut gevaar dreigt en de hulpverlening onmiddellijk op gang moet komen. In die situatie is het voor ons natuurlijk niet te doen om eerst alle betrokken personen te informeren en om toestemming te vragen om bijvoorbeeld hun medische gegevens te verwerken.

Publiekrechtelijke taak

GGD West-Brabant vervult een aantal publieke taken op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid. Die taken zijn in de wet vastgelegd. Toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens geldt bij ons als algemeen uitgangspunt, maar wij mogen jouw persoonsgegevens in sommige gevallen ook zonder jouw toestemming verwerken, als dat noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van algemeen belang die ons bij wet zijn opgedragen.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen jouw persoonsgegevens ook gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan wel kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Bijvoorbeeld in verband met de bescherming van jouw gegevens en die van ons en van anderen.

Waarom en waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de aan ons toegewezen (wettelijke) taken op de terreinen van de publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de daarmee gemoeide diensten zorgvuldig en verantwoord uit te kunnen voeren. De hoeveelheid en de soort persoonsgegevens die wij gebruiken zijn steeds afhankelijk van de dienst of taak die wij uitvoeren (doel/doelen) en blijven in alle gevallen beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel/doelen waarvoor zij worden verwerkt.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Soms is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Verstrekking van persoonsgegevens aan die derden geschiedt zoveel mogelijk met jouw toestemming. Verstrekking van jouw gegevens aan derden zonder jouw toestemming geschiedt slechts wanneer hiervoor een wettelijke grondslag is. Meer hierover kun je lezen onder ‘Op welke basis verwerken we jouw persoonsgegevens?’

Partijen aan wie wij jouw gegevens kunnen verstrekken zijn:

 • Personen die rechtstreeks zijn betrokken bij de actuele zorg of hulpverlening die wij aan jou verstrekken, tenzij jij daartegen een bezwaar hebt gemaakt;
 • Personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen. In de wet staat wanneer en welke gegevens wij moeten verstrekken;
 • De betrokken ziektekostenverzekeraar;
 • Onze dienstverleners. We werken samen met bedrijven die ons ondersteunen bij onze dienstverlening, zoals ICT serviceproviders. Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke spelregels voor. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit leggen wij ook vast in verwerkersovereenkomsten. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.
 • Andere personen en instanties, voor zover wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan instanties buiten de Europese Unie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij werken elke dag aan een veiliger en gezonder West-Brabant en bij Veiligheidsregio West-Brabant zien we het als ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten en website, zoveel mogelijk te beschermen. Daarom investeren wij voortdurend in onze systemen, procedures en mensen. Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Veiligheid is iets waar we samen met jou aan willen werken. Heb jij bijvoorbeeld te maken gehad met een lek in jouw beveiliging, of heb je een vraag of suggestie over de bescherming van jouw persoonsgegevens, mail ons dan op functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Let zelf ook op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw gegevens omgaat als wij. Wil jij persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat jouw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Wij bewaren jouw persoonsgegevens in elk geval zolang als dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. In andere wetten waaraan GGD West-Brabant zich moet houden, kunnen wel minimale bewaartermijnen staan. In die gevallen moeten wij jouw gegevens zo lang bewaren als de wet voorschrijft.

Soms kan het gebeuren dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, kunnen wij gegevens bewaren in een archief totdat een eventuele claim is verjaard en wij niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

 

Veel gestelde vragen

 • Wat is een BCG-vaccinatie?

  BCG-vaccinatie, tegen tuberculose, wordt zo snel mogelijk na de geboorte aangeboden aan kinderen met 1 of beide ouders afkomstig uit een land met een TBC-incidentie >50/100.000, tenzij er een contra-indicatie bestaat.  Het is een vrijwillige vaccinatie.

  Bij de BCG-vaccinatie worden verzwakte tuberculose-bacteriën in de huid van de linker bovenarm geïnjecteerd. Op de plaats van de vaccinatie kan na 6-12 weken een zweertje ontstaan. Er kan wat vocht of pus uit het zweertje komen. Het zweertje mag niet afgedekt worden, er mag geen crème op gemeerd worden; hooguit mag een droog gaasje erop indien er veel pus/bloed uitkomt. Wassen onder de douche of in bad blijft mogelijk, zonder gaasje. Als het zweertje geneest, ontstaat er een klein litteken. Binnen ongeveer 8 weken na de vaccinatie is de afweer opgebouwd.

  Vervroeging BCG-vaccinatie per 1 april 2022

  • Door de invoering van de SCID-test is het nu mogelijk om te vaccineren vanaf 6 weken na de geboorte.
  • De BCG-vaccinatie wordt gegeven tot de leeftijd van maximaal 12 jaar.
  • Deze vaccinatie geeft geen 100% bescherming tegen het ontwikkelen van de ziekte tuberculose. Het beschermt wel tegen de eerste (mogelijke ernstige) gevolgen van tuberculose ziekte.

  Aan de BCG-vaccinatie kan een tuberculinehuidtest (Mantouxtest / THT) voorafgaan, mocht u eerder op reis zijn geweest.
  Een andere risicogroep waarbij BCG-vaccinatie overwogen kan worden, zijn personen die regelmatig of langer dan 3 maanden naar een land gaan waar veel tbc voorkomt (zie ook Tuberculose en reizen).

  Wie krijgt een uitnodiging voor BCG-vaccinatie?

  Van de gemeente krijgt GGD West Brabant je persoonsgegevens. De afd. TBC van GGD stuurt een uitnodiging met een afspraak voor de vaccinatie van je kind. Deze uitnodiging krijg je in de eerste maanden na de geboorte. Heb je geen uitnodiging ontvangen? En denkt je dat je kind wel een vaccinatie zou moeten krijgen? Bel of mail dan naar de afdeling TBC.
  Voordat je ons belt, houd het BSN-nummer bij de hand.

  Contact

  De afdeling tuberculosebestrijding is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-6392264 op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur .

  Je kunt je vraag/opmerking ook mailen naarTBCBreda@ggdwestbrabant.nl. Wij beantwoorden de mail de eerstvolgende werkdag.

  Buiten kantoortijd kun je bellen met 088-6392000. Dit nummer is uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

 • Mijn kind heeft moeite met taal. Mag hij vaker naar de peuterspeelzaal?

  Leren praten verloopt bij ieder kind in ongeveer dezelfde stappen. Het gaat van brabbelen naar woorden en hele zinnen. Het tempo waarin dit gaat, is bij ieder kind verschillend. De omgeving, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kan helpen als het kind wat moeite heeft met taal.

  Maak je je zorgen over de taalontwikkeling van je kind? Of is er iets anders waarvoor je denkt dat je kind meer dagen peuterspeelzaal nodig heeft? Bespreek dit met het consultatiebureau of op de peuterspeelzaal.

  Iedere gemeente heeft eigen afspraken over het aantal dagdelen dat een kind vaker naar de peuterspeelzaal mag om de ontwikkeling te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor meer dagen of dagdelen peuterspeelzaal, heb je een verwijzing nodig. Deze kun je aanvragen bij onze jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Bel ons om een afspraak te maken op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur op 088 639 2051.

  Meer informatie voor je peuter/kleuter.

 • Wat is het digitale kinddossier?

  Ieder kind dat in Nederland geboren wordt, heeft een digitaal dossier. In dit dossier schrijven wij informatie over de groei en ontwikkeling van jouw kind. Ook staan er gegevens in over de gezinssituatie en de omgeving. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen geven.

  Niet iedereen heeft toegang tot dit dossier. Binnen de GGD kan het dossier alleen geopend worden door medewerkers die direct met de begeleiding van jou en je gezin te maken hebben. Gegevens en informatie uit je dossier aan anderen geven? Dat mogen we alleen met jouw toestemming. Lees meer over privacy.

  Het ouderportaal

  Als ouder / verzorger kun je het gezondheidsdossier van je kind inzien via ons ouderportaal. Via het ouderportaal Mijn Kind kun je ook afspraken voor jouw kind inzien en wijzigen. Om in te loggen op het ouderportaal heb je een DigiD nodig.

  Naar het ouderportaal

 • Hoe stap ik over van borstvoeding naar kunstvoeding?

  Stoppen met borstvoeding kan niet van de ene op de andere dag. Je lichaam heeft tijd nodig om de melkproductie af te bouwen. Doe je dat te snel, dan kun je last krijgen van verstopping of ontsteking in je borsten. Pak daarom (gedeeltelijk) stoppen met borstvoeding stap voor stap aan.

  Ieder lichaam is anders. Daarom verloopt het afbouwen bij de een soepeler en sneller dan bij de ander. Belangrijk is je lichaam voldoende tijd te geven. Daarmee voorkom je eventuele problemen.

  Borstvoeding gedeeltelijk afbouwen

  Vervang 1 keer per 5 tot 7 dagen borstvoeding door kunst- of afgekolfde moedermelk uit een fles.

  Borstvoeding volledig afbouwen

  Vervang 1 keer per 3 dagen borstvoeding door kunst- of afgekolfde moedermelk uit een fles.
  (let op: 1 borstvoeding afbouwen zou bij jou langer kunnen duren dan 3 dagen)

  Hoe begin je?

  Begin met die borstvoeding afbouwen waarbij je de minste stuwing voelt. Bouw vervolgens om en om de borstvoedingen af (borst – fles – borst) tot je overdag op volledige voeding uit de fles zit. Je houdt dan de laatste avond- en de eerste ochtendvoeding over. Op dat moment kun je besluiten met welke voeding je het laatste stopt. Vaak is dat de voeding die altijd prettig is verlopen.

  Wil je afbouwen volgens een schema?

  La Leche League en het Borstvoedingscentrum bieden een schema. Kijk wat het beste bij jou past:

  Borstvoeding en werk

  Wil je meer informatie over borstvoeding en werk? Download dan de folder van het Voedingscentrum.

  Borstvoeding en werk

 • Vanaf welke leeftijd mag mijn kind koemelk?

  In borst- en kunstvoeding zitten alle voedingsstoffen die je baby nodig heeft. Borst- en kunstvoeding bevatten meer ijzer en goede vetten en minder eiwitten dan gewone melk. En dat is beter voor je baby. Vanaf 1 jaar is je kind klaar voor gewone melk. Je kindje kan dan voldoende voedingsstoffen uit vaste voeding en koemelk halen.

  Verschil tussen borst- en kunstvoeding en koemelk

  Tot 1 jaar kan een baby niet voldoende ijzer en goede vetten uit vaste voeding en koemelk halen. Daarom geef je borstvoeding of kunstvoeding afgestemd op wat het lichaam van een baby nodig heeft. In koemelk zitten minder ijzer en goede vetten en meer eiwitten dan in borst- of kunstvoeding. Vervang je vóór de eerste verjaardag borst- of kunstvoeding door koemelk, dan krijgt je baby mogelijk te weinig ijzer en goede vetten binnen. Daarnaast is het teveel aan eiwitten in koemelk niet goed voor de nieren van je baby.

  Wanneer stap je over?

  Tot 1 jaar is borst- of kunstvoeding het beste. Daarna mag je je baby naast vaste voeding koemelk geven in plaats van de borst- of kunstvoeding.

  Waarom is koemelk drinken belangrijk?

  In koemelk zit veel calcium en vitamine B2 en B12. Voedingsstoffen die belangrijk zijn voor de groei van je kind. Zo zorgt calcium er onder andere voor dat je kind:

  • sterke botten en tanden krijgt en houdt
  • een lager risico heeft op botontkalking op latere leeftijd

  Lees meer over waar calcium goed voor is op de website van het Voedingscentrum.

  Hoeveel koemelk mag je geven?

  Vanaf de leeftijd van 1 jaar mag je je kind tot 300 ml aan zuivelproducten geven. Dit kan koemelk zijn, maar ook karnemelk, yoghurt of sojamelk. Bijvoorbeeld: 150 ml koemelk bij het ontbijt en 150 ml yoghurt als toetje na het avondeten. Je mag yoghurt al geven vanaf de leeftijd van 8 maanden. Dit is dan bedoeld als een toetje na het avondeten, niet om borst- of kunstvoeding te vervangen.

  Aanvullende informatie

Gerelateerd nieuws

Infectieziekten

Monkeypox (apenpokken)

Monkeypox is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Soms komt er een reiziger uit die regio naar Europa met deze ziekte. In mei 2022 zijn er meerdere…
Corona­vaccinatie, Corona

Vaccinatielocatie Breepark sluit deuren en start vaccineren COVID aan de Heerbaan in Breda

Na een lange tijd sluiten de deuren van COVID-vaccinatielocatie Breepark in Breda. Vanaf 16 mei start GGD West-Brabant met vaccineren aan de Heerbaan in Breda. Hier combineren we testen en/of…
Corona­vaccinatie, Corona

“De GGD hielp me de veelzijdigheid van mijn talenten weer te ervaren”

Wie zijn de mensen die jou verwelkomen op de vaccinatielocatie, in de teststraat of die jou bellen voor bron- en contactonderzoek? Wat is hun achtergrond en wat drijft hen? In…