Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGezamenlijke inzet op gezonde generatie in 2040

Gezamenlijke inzet op gezonde generatie in 2040

Op 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

De GGD West-Brabant ziet het GALA als een hele mooie ontwikkeling ter versterking van de publieke gezondheid. Om de echte versnelling te kunnen maken in onze regio ziet het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant het belang van regionale samenwerking. We gaan bijna alle gemeenten in West-Brabant ondersteunen door het opstellen van het regionaal framework voor het integraal plan GALA met daarbij een lokaal advies.

Integrale blik

Voor de periode 2024 – 2026 heeft het GALA als eis dat er een plan van aanpak wordt opgesteld. Hieruit moet blijken dat de verschillende interventies en aanpakken hun plek hebben in een samenhangende integrale blik op het bevorderen van de (positieve) gezondheid van inwoners en mensen met gezondheidsachterstanden in het bijzonder.
In dit plan van aanpak moeten o.a. ook de samenwerkingsafspraken binnen de regionale preventie-infrastructuur en de inzet van de advies- en kennisfunctie van de GGD een plek krijgen (zie paragraaf 4A van het GALA, pagina 37).

Twee sporen

Om hiertoe te komen werken we op 2 sporen die parallel aan elkaar lopen:

  1. GGD zorgt voor het regionaal framework, waarin op de doelen van het GALA + de items in de brede SPUK data en kennis vanuit onderzoek, beleid en preventie bij elkaar worden gebracht, inclusief de uitkomsten van het GGD panel (zie voorbeeld: Gemeenten valpreventie – Positief ouder worden )
  2. GGD en gemeenten werken samen aan het opstellen van het lokale integrale plan van aanpak wat als basis dient voor de DUS-I aanvraag, waarbij gemeente leidend is en GGD adviserend vanuit haar regionale kennisfunctie. In dit proces zijn/gaan we met de gemeenten die meedoen lokaal met de betrokken ambtenaren cyclisch in gesprek waarbij we kijken naar: welke lokale coalities lopen er al, welke wil de gemeente behouden en/of versterken, welke ondersteuning is wenselijk in jullie gemeente en hoe brengen we de regionale en lokale kennis samen om te komen tot het integrale plan. Om deze kennis samen te brengen en te verbinden met o.a. het sociale domein denkt de GGD aan het organiseren van 2 interactieve werksessies per gemeente, waarbij we in de 1e sessie inzoomen op ‘wat weten we al, wat missen we nog en wie haalt wat op’.De GGD brengt daarbij kennis in vanuit het regionale framework, de gemeente vanuit hun kennis van de lokale situatie. In de 2e sessie vatten we alle kennis samen, zodat het integrale plan geschreven kan worden. We trekken conclusies, maken afspraken kijk en vooruit n de zin van hoe verder na 30 september.

Tijdspad

1 maart Start begeleidend en samenwerkend proces GGD en gemeenten om te komen tot integraal plan per gemeente
26 april Deadline content regionaal framework
8 mei Livegang regionaal framework (website)
mei 1e werksessie GGD en gemeenten (vertaling framework lokaal)
juni 2e werksessie GGD en gemeenten
30 september 2023 Concept integraal plan indienen bij VNG en VSG ter toetsing
oktober Toetsing VNG en VSG op integraal plan
31 oktober 2023 Indienen integraal plan via DUS-I + deadline aanvraag extra onderdelen 2024-2026

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust aan Tamara Klaassen.

Deel het artikel

Gerelateerd nieuws

Hoe voorkomen we dat verouderde vakantieparken afglijden? Succesvolle pilot Oosterhout geeft inkijkje in de praktijk

Gemeenten
Een verouderde camping weer gezond maken én tegelijkertijd een nieuwe woonplek vinden voor de tijdelijke en per...

Congres rondom dementie in Altena

Gemeenten
De GGD en de 16 West-Brabantse gemeenten verstevigen hun samenwerking in de aanpak bij dementie. Op donderdag 2...
Gijs Wanders geeft op het podium een presentatie op het congres over dementie