Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyPrivacy bij onze teamsSociaal Medische Advisering Leerplicht
Publicatiedatum: 19-12-2022 om 08:27 uur
Laatste update: 03-01-2023 om 14:22 uur

Sociaal Medische Advisering

Verzoek tot vrijstelling van de inschrijvingsplicht

De artsen van ons team Sociaal Medische Advisering geven adviezen over de medische of maatschappelijke situatie van iemand. Bijvoorbeeld bij vrijstelling van inschrijving op een school of instelling.  Daarvoor beoordelen onze artsen of jouw kind psychisch of lichamelijk (tijdelijk) niet in staat is om onderwijs te volgen.

Hieronder lees je alle details over de privacyverklaring die van toepassing is op de diensten omtrent de uitvoer van de sociaal medische advisering door GGD West-Brabant. t.a.v. het verzoek tot vrijstelling van de inschrijvingsplicht op basis van artikel 5 lid a van de  leerplichtwet 1969. Ook lichten we het adviesrapport toe, waarbij je recht op inzage, correctie of blokkering hebt.

Adviesrapport

Het adviesrapport van onze arts is gebaseerd op de bevindingen uit de door jouw opgestuurde (medische) informatie en eventueel aanvullende informatie van andere hulpverleners of instellingen en/of spreekuur of telefonisch contact met de arts met jou en jouw kind. Dit rapport bevat het uiteindelijke advies aan de uitvoerder van de leerplicht ((on)voldoende reden voor een sociaal-medisch advies voor het verlenen van vrijstelling van de inschrijvingsplicht van de cliënt, op lichamelijke en/of psychische gronden, volgens artikel 5 lid a van de Leerplichtwet) met daarbij eventueel een korte onderbouwing.

Je hebt hierbij recht op inzage, correctie of blokkering van het adviesrapport:

 • Inzagerecht: het recht om het adviesrapport als eerste te lezen;
 • Correctierecht: het recht om uitsluitend feitelijke onjuistheden in het adviesrapport te laten corrigeren (zoals een onjuiste datum, spelling van namen, adresgegevens etc.). Let op: de sociaal-medische bevindingen en conclusies in het adviesrapport kun je niet laten aanpassen.
 • Blokkeringsrecht: het recht om aan te geven dat het adviesrapport niet naar de uitvoerder van de leerplicht mag worden verzonden. Dit houdt in dat wij de uitvoerder van de leerplicht alleen op de hoogte stellen van het feit dat je het advies blokkeert. Het (concept)adviesrapport wordt vervolgens in het medisch dossier bij de GGD opgeslagen. Let op: door gebruik te maken van het blokkeringsrecht, kan de uitvoerder van de leerplicht het verzoek afwijzen.

Als je gebruik wilt maken van het recht op eerste inzage, correctie of blokkering van het adviesrapport, meldt dit dan binnen 1 week na ontvangst van de e-mail van het secretariaat, wanneer je ook de toestemmingsverklaring en de informatie opstuurt.

Voor verdere informatie over rechten als cliënt kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten omtrent de uitvoer van de sociaal medische advisering door GGD West-Brabant. t.a.v. het verzoek tot vrijstelling van de inschrijvingsplicht op basis van artikel 5 lid a van de  leerplichtwet 1969. Bij GGD West-Brabant is het respecteren en beschermen van jouw privacy ons uitgangspunt. Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens of die van jouw kind en je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Veel gestelde vragen

 • Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

  Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

  Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming die de goede naleving van de privacyregels bewaakt. Dit is Marlies van Hal. Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen via 06-434 57 806.

 • Welke rechten heb ik?

  • Recht op gegevenswissing: o.a.  verwijderen en/of vernietigen van gegevens wanneer het doel is behaald waarvoor de gegevens verzameld zijn en dit volgens de wet is toegestaan
  • Recht op beperking van verwerking: o.a. wanneer de gegevens niet meer nodig zijn en juistheid van gegevens wordt betwist
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: o.a. dusdanig verstrekken van gegevens aan derden op een gestructureerde, gangbare, leesbare vorm zonder dat deze wordt gehinderd

  Voor verdere informatie over rechten als cliënt kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Delen we deze gegevens met anderen?

  Het toestemmingsformulier dat je hebt ingevuld wordt -indien het nodig is om aanvullende (medische) informatie op te vragen- meegestuurd naar de hulpverlener waar wij deze informatie opvragen met daarnaast een aantal specifieke vragen die ons meer inzicht geven in de situatie van jouw kind.

  Het advies dat de arts uitbrengt is het enige dat we delen met de uitvoerder van de leerplicht die de aanvraag bij ons heeft ingediend. Indien bekend en je daar toestemming voor hebt gegeven middels het ondertekenen van het toestemmingsformulier verstrekken wij het advies ook aan de behandelend jeugdarts van jouw kind. De medische gegevens delen we niet.

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  De ontvangen (medische) gegevens over jouw kind bewaren we gedurende twintig jaar in het medisch dossier. Deze termijn is gebaseerd op de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).  De gegevens die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.

 • Waarom verzamelen we deze gegevens?

  Wij verzamelen deze gegevens zodat onze arts kan beoordelen of jouw kind in staat is om onderwijs te volgen en te voldoen aan de inschrijvingsplicht. Op deze wijze kunnen wij de uitvoerder van de leerplicht hierover adviseren.