Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak overgewicht en obesitas

Het terugdringen van het aantal inwoners met overgewicht en obesitas is één van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord.

Het doel is dat in 2040:

  • Landelijk 38% van de Nederlanders overgewicht heeft in plaats van de verwachte 62%.
  • Mensen eten en drinken op een manier die bijdraagt aan een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon, met de Schijf van Vijf als uitgangspunt.

Met het GALA wordt deze afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord voortgezet.

Een ongezonde leefstijl zoals ongezonde voeding en te weinig beweging of slaap, speelt vaak een rol bij het ontstaan van overgewicht. Vaak gaat het om een optelsom van diverse factoren. Denk aan een combinatie van: teveel (aanbod van) ongezond eten, weinig bewegen, een laag inkomen en wonen in een achterstandswijk.

Daarom is voor een succesvol overgewichtbeleid een goede verbinding nodig tussen het zorg- en het sociaal domein. Met het aanpakken van overgewicht is veel gezondheidswinst te boeken. Het terugdringen van overgewicht draagt positief bij aan de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden van mensen.

Overgewicht in beeld

Cijfers kind & jeugd

GGD West-Brabant heeft in 2022 tijdens screenings de lengte en het gewicht van kinderen gemeten. Hieruit blijkt dat 6% van de 2-jarigen overgewicht heeft en dat er bij 1% sprake is van obesitas. Deze percentages zijn op de leeftijd van 3,6 jaar nog vergelijkbaar met de percentages op 2-jarige leeftijd en nemen daarna toe. Op de leeftijd van 10/11 jaar heeft 13% van de kinderen overgewicht en 3% obesitas. Het aandeel kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) verschilt sterk per gemeente.

Grafiek jeugdigen met overgewicht en obesitas in de regio West-Brabant 2022

In de gemeenteprofielen overgewicht* worden cijfers van kinderen per gemeente gepresenteerd en vergeleken met de regio. Op de themapagina voeding en bewegen* is ook informatie opgenomen over voedingsgewoonten en beweeggedrag.
*Kies zelf je gemeente

Bij de interpretatie van de gegevens voor West-Brabant dient rekening te worden gehouden met enkele ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de overgewichtcijfers vanaf 2018, waaronder het stopzetten van het landelijke project Jeugd in Beeld.

Doelgroepen kind & jeugd

Uit de screeningscijfers van JGZ bij 2-jarigen, 3,6-jarigen en 5-jarigen blijkt dat overgewicht, inclusief obesitas, vaker voorkomt bij meisjes dan bij jongens. Dit verschil is bij 10/11-jarigen verdwenen.

In de Kindmonitor 2021, rapporteerden ouders uit West-Brabant de lengte en het gewicht van hun kind. Bij zelfrapportage is er meestal sprake van onderrapportage (NHG standaard obesitas, 2010). De verwachting is dan ook dat het werkelijke percentage hoger ligt. Wel kunnen we aan de hand van deze cijfers zien dat bij gezinnen die enige tot grote moeite hebben om rond te komen, het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) ruim twee keer zo hoog is als in gezinnen die geen moeite hebben om rond te komen. Als we specifiek kijken naar het percentage kinderen met obesitas ligt dat drie keer zo hoog. Vergelijkbare verschillen zien we ook als we kijken naar het opleidingsniveau van ouders die in het gezin aanwezig zijn en de samenstelling van het gezin (eenouder versus geen eenoudergezin). Ook kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben volgens de Kindmonitor ruim twee keer zo vaak overgewicht als kinderen met een Nederlandse achtergrond en bijna twee keer zo vaak als kinderen met een westerse migratieachtergrond.

Tabel overgewicht incl obesitas naar achtergrondkenmerken

Jongvolwassenen, Volwassenen en ouderen

Uit de Gezondheidsmonitors van de afgelopen jaren blijkt (op basis van zelf gerapporteerde cijfers voor lengte en gewicht), dat ruim een kwart van de jongvolwassenen (leeftijd 16 t/m 25-jarigen) in West-Brabant (ernstig) overgewicht heeft (Gezondheidsmonitor 2022). Onder volwassenen (leeftijd 18 t/m 64 jaar) is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) 50% (Gezondheidsmonitor 2020). Het valt daarbij op dat er ten opzichte van eerdere jaren een significante toename is in het percentage volwassenen met obesitas van 12% in 2009 naar 15% in 2020. Onder ouderen is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) het hoogst, namelijk 60%. 18% van deze ouderen heeft obesitas.

In onderstaande figuur zijn de percentages overgewicht (inclusief obesitas) en obesitas per gemeente weergegeven voor volwassenen. Tussen de haakjes vind je de respectievelijke percentages voor jouw gemeente.

Regiokaart overgewicht en obesitas volwassenen 18-65 per gemeente

De percentages volwassenen en ouderen met overgewicht en obesitas kunnen per gemeente sterk verschillen. Zie hieronder per doelgroep kaartjes met percentages inwoners met overgewicht (inclusief obesitas) of obesitas per gemeente in 2020.

Doelgroepen jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

Op basis van de resultaten uit verschillende gezondheidsmonitors kunnen we bepaalde risicogroepen identificeren waarbij overgewicht en obesitas vaker voorkomen. Hieronder lichten we de relatie tussen overgewicht en de volgende kenmerken toe: migratieachtergrond, sociaaleconomische status, al dan niet kunnen rondkomen, de hoogte van het inkomen, opleidingsniveau en huishoudsamenstelling, geslacht en leeftijd.

Migratieachtergrond

Onder ouderen zien we dat ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker obesitas hebben (28%) dan ouderen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond (18%).

Sociaaleconomische status (SES)

West-Brabanders (18+) met een lage sociaaleconomische status (mensen die geen opleiding hebben, alleen de lagere school hebben gevolgd of het lbo, vmbo of de mavo niet hebben afgemaakt en die tot het laagste inkomenskwintiel behoren), hebben vaker overgewicht dan mensen met een hogere sociaaleconomische status (66% versus 51%). Obesitas komt bijna twee keer zo vaak voor bij inwoners met een lage SES (29%) dan bij inwoners die geen lage SES hebben.

Rondkomen en inkomen

Jongvolwassenen die aangeven moeite te hebben met rondkomen hebben minder vaak een gezond gewicht dan jongvolwassenen die geen moeite hebben met rondkomen.

Geslacht

Onder jongvolwassenen komt matig overgewicht vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (22% versus 15%). Ook ligt het percentage jongvolwassenen met obesitas twee maal zo hoog bij vrouwen dan bij mannen (12% versus 6%).

Het aandeel volwassen mannen met overgewicht (inclusief obesitas) ligt met 53% in 2020 hoger dan dat van vrouwen. Vrouwen hebben echter vaker obesitas dan mannen (17% versus 14%). Onder ouderen zien we eenzelfde beeld.

Wat werkt?

De uitdaging om overgewicht bij kinderen en volwassen terug te dringen zit vooral in het samenbrengen van alle losse onderdelen tot een werkende ketenaanpak.

Een goede opname van de Gecombineerde Leestijl Interventie (GLI) voor volwassenen met overgewicht en obesitas in het sociaal domein is nuttig. Hoe korter de lijnen tussen de GLI-aanbieder, huisarts en medewerkers van het welzijnswerk en schuldhulpverlening bij de gemeente, hoe beter het aanbod kan worden aangepast op de individuele deelnemers. Dit geldt ook voor het Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Aanpak overgewicht en obesitas

Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Het Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft aangetoond welke onderdelen van de zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar met overgewicht en obesitas onder verzekerde zorg vallen. Hier linkt het GALA aan de afspraken uit het IZA waarbij Kind naar Gezonder Gewicht een van de ketenaanpakken is. Het Landelijke model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas is dan ook leidend.

Preventie van overgewicht bij kinderen

De keuze voor een specifieke interventie is mede afhankelijk van de specifieke doelgroep voor wie de interventie bedoeld is en/of het onderliggende gezondheidsprobleem. Denk aan het bevorderen van een gezonde schoolomgeving, een gezonde sportomgeving, een gezonde buurt en wijk, een gezonde vrije tijdsomgeving en een gezonde digitale omgeving. Bijvoorbeeld de JOGG-aanpak, Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, Gezonde Buurten, TeamFit en Gezond UIT. De afspraken uit het Nationaal Preventie Akkoord vormen hiervoor het uitgangspunt.

Aanpak overgewicht en obesitas volwassenen: GLI

Volwassenen met overgewicht en obesitas en/of meerdere chronische aandoeningen kunnen gebruik maken van de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI). De GLI is een programma waarin mensen voor de duur van twee jaar advies en begeleiding krijgen over een gezonde leefstijl. Onderdelen zijn gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en beweging. Het doel van de GLI is gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

De GLI-programma’s kunnen, op basis van de doelgroep, grofweg in twee categorieën worden onderscheiden. De volgende GLI’s worden vergoed vanuit de ZVW:

1. GLI-programma’s voor inwoners met alleen overgewicht en/of obesitas. (klik op de titel van een programma voor meer informatie):

2. GLI programma’s voor inwoners met overgewicht en/of obesitas én een specifieke aandoening (diabetes)