Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenHet Gezond en Actief Leven Akkoord

Het Gezond en Actief Leven Akkoord

Op 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

GGD West-Brabant ziet het GALA als een hele mooie ontwikkeling ter versterking van de publieke gezondheid. Om de echte versnelling te kunnen maken in onze regio ziet het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant het belang van regionale samenwerking. We ondersteunen dan ook alle gemeenten in West-Brabant door het opstellen van het regionaal framework voor het integraal plan GALA en voorzien alle gemeenten daarbij van een lokaal advies.

Een gezonde generatie in 2040, dat is waar het Gezond en Actief Leven Akkoord voor staat én gaat! Dit vanuit de gezamenlijke visie op gezondheidsbeleid zoals gesteld in de landelijke nota gezondheidsbeeld 2020-2024:

Visual gala met de thema's Achterliggende problematiek, Positiieve gezondheid en Samenwerking.

Opbouw van het regionaal framework

Per thema is een weloverwogen keuze gemaakt voor een aantal indicatoren die gemeenten kunnen ondersteunen in de keuze voor bepaalde interventies of regelingen. Veelal is hierbij gebruik gemaakt van de Gezondheidsmonitors, maar indien relevant is ook andere data gebruikt zoals de Brabantse Omgevingsscan of de screenings van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Opbouw per thema

De indicatoren per thema worden op de themasite getoond op gemeenteniveau. Daarnaast wordt besproken of er groepen te onderscheiden zijn m.b.t. migratieachtergrond, sociaaleconomische status (SES)*, geslacht en leeftijd. Dit kan namelijk aanknopingspunten bieden voor het gericht inzetten van interventies.

*Op deze website worden bij de beschrijving van doelgroepen de mensen met een ‘lage SES’ beschreven. Met lage SES wordt hier gedoeld op mensen die geen opleiding hebben, alleen lagere school hebben gevolgd of lbo/vmbo/mavo niet hebben afgemaakt die tevens tot het laagste inkomenskwintiel behoren.

Wat valt op

Opvallend is dat mensen met een (niet-)westerse migratieachtergrond en mensen met een lage sociaaleconomische status vaker moeite hebben om regie op hun eigen gezondheid te nemen dan mensen met een Nederlandse achtergrond of met een niet-lage SES. Tegelijkertijd lijken interventies niet specifiek op deze doelgroep gericht te zijn of blijkt het in de praktijk moeilijk om deze doelgroep te bereiken met de interventies. Meer aandacht voor deze groep mensen zou kunnen helpen bij het verminderen van gezondheidsachterstanden.

Kennis, monitoring en adviesfunctie GGD

De komende jaren wordt de kennisinfrastructuur van de GGD-en versterkt. Het is de bedoeling dat kennisontwikkeling en kennisdeling op landelijk niveau beter aansluit op lokale behoeften. Ook moeten lokale ervaringen beter worden meegenomen bij het (door)ontwikkelen van interventies en aanpakken.

GGD West Brabant geeft deze versterking samen met gemeenten verder vorm binnen de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant. De GGD denkt graag met gemeenten mee om de aanpakken in de regio zo goed mogelijk te versterken met monitoring en evaluatie. Door als regio gezamenlijk op uniforme wijze te monitoren kunnen we een lerend systeem creëren voor lokale aanpakken waarbij de GGD landelijke input naar de regio kan brengen en kennis en kunde uit de lokale aanpakken landelijk kan delen door bv aan te sluiten bij verschillende (landelijke) leertrajecten op de in het GALA genoemde thema’s.

Hiermee geven we invulling aan punt 14 en 15 van het GALA.

Suggesties voor verbetering of aanvulling?

Deze webpagina’s zijn geschreven om gemeenten in West-Brabant te ondersteunen bij het maken van hun lokale plan van aanpak voor het GALA. Daarbij zijn we in eerste instantie uitgegaan van de kennis die er binnen de GGD is. Heb je suggesties ter verbetering of aanvulling, dan horen we die graag!

Contactpersonen GGD West Brabant

Gemeenten en het Gezond en Actief Leven Akkoord

Meer weten?

Gerelateerd nieuws

Gemeenten en GGD werken samen aan GALA en IZA

Het Gezond en Actief Leven Akkoord, Gemeenten
In het voorjaar en de zomer hebben gemeenten en GGD West-Brabant samen gewerkt aan de lokale plannen voor GALA;...