Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenIZA en GALAKetenaanpakkenDe ketenaanpak Welzijn op Recept

De ketenaanpak Welzijn op Recept

Veel Nederlanders bezoeken de huisarts met psychosociale klachten, zoals somberheid, angst, stress of eenzaamheid. Deze psychische en sociale klachten verdienen aandacht. Echter, wanneer de klachten geen medische oorzaak hebben ligt de oplossing vaak ook niet in het medische domein. Door een sterkere verbinding tussen het medische en sociale domein te creëren, ontstaat een win-win-win situatie; voor de client, voor de huisarts en het sociaal domein.

Doelen ketenaanpak

Deze ketenaanpak gaat over de brede aanpak voor het verwijzen naar het lokale welzijnsaanbod bij de eerstelijnshulpverlening voor cliënten met psychosociale problemen, in plaats van verwijzing naar medische- of psychologische zorg.

De doelen van de ketenaanpak zijn:

  • Verhogen van het welbevinden van patiënten met psychosociale problematiek
  • Verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg

Opdracht lokaal en regionaal

Als onderdeel van de regionale preventie-infrastructuur wordt er toegewerkt naar een regionale coalitie. In deze coalitie worden de belangrijkste ketenpartners samengebracht om regionale afspraken te maken over de ketenaanpak. De lokale inrichting van de ketenaanpak en de uitvoering ervan is een lokale verantwoordelijkheid.

Uitvoering

De ketenaanpak richt zich voornamelijk op volwassenen met psychosociale problematiek die regelmatig een huisarts bezoeken. In de huisartsenpraktijk is een vertegenwoordiger vanuit het sociaal domein betrokken, bijvoorbeeld een welzijnscoach van een welzijnsorganisatie. Deze welzijnscoach kan de cliënt verbinden met het brede welzijnsaanbod in de gemeente of fungeren als toegangspoort tot het gemeentelijke sociale domein om de cliënt verder te helpen. Een goede samenwerking tussen het medische en sociale domein is essentieel voor een succesvolle uitvoering.

Voor de interventie ‘Welzijn op Recept’ hebben het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept, Movisie, VNG en ZN een handreiking en modelovereenkomst opgesteld voor regionale inkoop.

Monitoring/borging

Met de ondertekenaars van GALA is afgesproken de uitvoering van het GALA te monitoren. Op de pagina van het RIVM staat waarom, hoe er gemonitord gaat worden en welke informatie ze hiervoor nodig hebben. In de handreiking worden tips en indicatoren beschreven voor monitoring en er is ook een handreiking monitoring en evalueren te downloaden.