ProfessionalInspecties en toezichtToezicht Kinderopvang
ProfessionalInspecties en toezichtToezicht Kinderopvang
Publicatiedatum: 13-07-2021 om 11:55 uur
Laatste update: 16-09-2021 om 14:55 uur

Toezicht Kinderopvang

Gaat jouw kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan mag je verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in het kindercentrum bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elk(e) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en gastouder in Nederland moet(en) voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert of de voorziening voor kinderopvang aan deze eisen voldoet.

Wat doet de GGD?

De toezichthouder kinderopvang beoordeelt een voorziening voor kinderopvang elk jaar opnieuw, onder meer aan de hand van:

 • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
 • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan;
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
 • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

De toezichthouder controleert daarnaast onder andere of er voldoende deskundig personeel is en of zij met hun Verklaring omtrent het Gedrag geregistreerd zijn in het Personenregister Kinderopvang. Ook controleert de GGD of ouders goede informatie ontvangen.

De toezichthouder doet elk jaar één of meerdere onderzoeken. De vorm en omvang van de inspectie verschilt per type voorziening en situatie. Toezichthouders inspecteren daarom minder intensief bij locaties waar geen zorgen over bestaan en intensiever bij locaties waar wél zorgen over zijn. Kortom: minder waar mogelijk, meer waar nodig.

Brochure Toezicht en handhaving kinderopvang GGD GHOR Nederland

Veranderingen in de kinderopvang

IKK

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang stelt hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. De kwaliteitseisen scheppen belangrijke voorwaarden om de veiligheid en ontwikkeling van kinderen te borgen. De nieuwe wet- en regelgeving schrijft niet meer overal voor hoe dat doel moet worden bereikt. De kinderopvangorganisatie bepaalt het hoe dan zelf. De houder heeft meer vrijheid het beleid in te richten naar eigen inzicht en overtuigt de toezichthouder van de kwaliteit van kinderopvang. De toezichthouder beoordeelt in welke mate dit in de praktijk voldoet.

Harmonisatie

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Dit betekent dat voormalig peuterspeelzalen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Personenregister Kinderopvang (PRK)

Sinds 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.

Andere inspecties in de kinderopvang

Naast de GGD zijn er instanties die andere kwaliteitsaspecten van kinderopvang controleren.
De kindercentra moeten ook voldoen aan eisen op het gebied van:

 • Wat is de rol van de gemeente?

  De inspecties van de GGD worden uitgevoerd in opdracht van de gemeenten in West-Brabant. Het is de gemeente die, in overleg met de toezichthouder, bepaalt óf en zo ja welke sancties worden opgelegd aan een voorziening voor kinderopvang die niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

 • Waar staan de inspectierapporten?

  De toezichthouder kinderopvang stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar de voorziening voor kinderopvang als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien. Inspectierapporten van de GGD zijn openbaar. U kunt deze vinden op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  Landelijk register kinderopvang