Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalInspecties en toezichtToezicht Kinderopvang
ProfessionalInspecties en toezichtToezicht Kinderopvang

Toezicht Kinderopvang

Toezichthouders van GGD West-Brabant toetsen de kinderopvanglocaties jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang verstaan we; kinderdagverblijven van 0 tot 4 jaar, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van goede kwalitatieve kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit.

In opdracht van de 16 gemeenten in West-Brabant, voert GGD West-Brabant de onderzoeken uit.

Wat doet de GGD?

Een bezoek vindt doorgaans onaangekondigd en jaarlijks plaats. De vorm, omvang en frequentie van de inspectie kan verschillen per type locatie en situatie.

De toezichthouder kijkt, toetst en beoordeelt of de kinderopvang een bijdrage levert aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind, hoe de veiligheid is geregeld en hoe het is gesteld met de binnen- en buitenruimtes?

Dit doet de toezichthouder door middel van:

 • Observatie van de voorziening, de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen gebruik van maken;
 • Gesprekken met pedagogisch medewerkers en/of locatieverantwoordelijke;
 • Documentenonderzoek;
 • Schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

Daarnaast controleert de toezichthouder of er voldoende deskundig personeel aanwezig is of zij in het bezit zijn van een Verklaring omtrent het gedrag en gekoppeld zijn in het Personenregister Kinderopvang.

De toezichthouder beschrijft de bevindingen in een inspectierapport en geeft daarbij advies aan de gemeente. Zijn er overtredingen geconstateerd, dan kan de gemeente handhavingsmaatregelen inzetten.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Contact en overzicht Toezichthouders Kinderopvang

Heb je vragen met betrekking tot het toezicht Kinderopvang of wil je een melding doen? Neem dan contact met ons op via kinderopvang@ggdwestbrabant.nl of via ☎ 088 639 20 88.

 • Wat is de rol van de gemeente?

  De inspecties van de GGD worden uitgevoerd in opdracht van de gemeenten in West-Brabant. Het is de gemeente die, in overleg met de toezichthouder, bepaalt óf en zo ja welke sancties worden opgelegd aan een voorziening voor kinderopvang die niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

 • Waar staan de inspectierapporten?

  De toezichthouder kinderopvang stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar de voorziening voor kinderopvang als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien. Inspectierapporten van de GGD zijn openbaar. U kunt deze vinden op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  Landelijk register kinderopvang