Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekOnderzoeksagenda Jeugd

Ontwikkeling van de Onderzoeksagenda Jeugd

De GGD West-Brabant wil onderzoek gericht inzetten op thema’s voor de doelgroep jeugd waar wij in onze beleidsplannen extra aandacht voor vragen. Door specifiek op deze thema’s onderzoek te doen en hierop voort te borduren bouwen we op deze onderdelen aan een stevige kennisbasis voor de jeugdgezondheidszorg, jeugdbeleid en preventie.

Om focus aan te brengen in thema’s en vraagstukken heeft de GGD West-Brabant een dynamische onderzoeksagenda opgesteld. De volgende input is benut voor een eerste aanzet van de onderzoeksagenda:

 • Visiedocumenten, jaar- en beleidsplannen GGD-breed, jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en team onderzoek.
 • Een inputronde voor JGZ medewerkers waarbij zij kennisvragen konden aandragen.
 • Vraagstukken die uit gemeentelijke (voortgangs)gesprekken jeugd naar voren zijn gekomen.
 • Reeds lopende onderzoeken vanuit de GGD West-Brabant.
 • De recentelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Gezond en Actief Leven Akkoord

Met deze basis heeft de Werkgroep Academisering een prioritering van onderwerpen gemaakt, in afstemming met de Professionele Adviesraad Jeugdgezondheidszorg (PAR). Dit heeft geresulteerd in deze dynamische onderzoeksagenda jeugd. Met deze agenda werken we binnen het brede werkveld van de publieke gezondheid met aandacht aan specifieke onderwerpen waarbij we het verschil kunnen maken voor onze inwoners. Gezien verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen is er bewust gekozen voor een dynamische kennisagenda. Dit betekent dat deze van tijd tot tijd kan worden bijgesteld op basis van de behoeften van de kinderen, jongeren en hun ouders (of verzorgers), professionals en beleidsmakers in de regio. Hierin wordt verbinding gelegd met netwerkpartners. Ook zijn wij partner binnen de Academische Publieke Gezondheid en de Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo.

De Onderzoeksagenda Jeugd

Klik op de onderzoeksthema’s voor meer informatie over het thema, lopende onderzoeken en openstaande onderzoeksvragen. Mocht je meer willen weten over een specifiek onderzoek? Mail dan naar onderzoek@ggdwestbrabant.nl.

Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

 • Brede aanpak mentale gezondheid op het voortgezet onderwijs GGG
 • Leefstijl: Kind naar Gezond Gewicht

Iedereen verschillend, allemaal gelijk

 • Schoolverzuim, zoals:
  • Ziekteverzuim & MAZL PO
  • Sociaal medische advisering Leerplicht
 • Kansrijke Start, zoals:
  • Stevig ouderschap
  • Generatie A
 • Grote Broer, Grote Zus
 • Cliëntgerichte werking van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in Breda
 • Domeinoverstijgende hulp aan jongeren rond 18 jaar.

Zelf, maar niet alleen

 • Factsheet proces kwetsbaren

Overal om ons heen, binnen en buiten

 • Vaccineren, zoals:
  • Maternale vaccinaties
  • Rotavirus vaccinatie
 • Een fijne wijk maken we samen